HUBER+SUHNER osiąga solidny wynik półroczny | Nowy

Kluczowe dane

w milionach franków

S1 2022

I poł. 2021 r.

zmiana
w %

pasmo

zamówienia przychodzące

498,4

494,2

0,8

sprzedaż netto

477,4

424,4

12,5

Wynik operacyjny (EBIT)

54,0

51,7

4,5

jako % sprzedaży netto

11,3

12.2

zysk netto

43,8

41,9

4,6

jako % sprzedaży netto

9,2

9,9

Swobodny przepływ gotówki operacyjnej

5,7

26,2

(78,2)

Segment branżowy

zamówienia przychodzące

157,6

153,1

2,9

sprzedaż netto

145,0

137,0

5,8

Wynik operacyjny (EBIT)

28,7

28,7

0,1

jako % sprzedaży netto

19,8

21,0

Segment komunikacji

zamówienia przychodzące

193.1

191.4

0,9

sprzedaż netto

197,0

165,6

18,9

Wynik operacyjny (EBIT)

24,8

19,7

25,6

jako % sprzedaży netto

12,6

11,9

Sektor transportu

zamówienia przychodzące

147,7

149,7

(1.3)

sprzedaż netto

135,4

121,8

11.2

Wynik operacyjny (EBIT)

4,7

7,8

(40,2)

jako % sprzedaży netto

3.4

6,4

Firma HUBER+SUHNER odnotowała solidne pierwsze półrocze 2022 r., dzięki czemu w bieżącym roku sprawozdawczym była w stanie utrzymać wysoki poziom dynamiki z poprzedniego roku. Wynik operacyjny (EBIT) w wysokości 54,0 mln CHF był nawet wyższy niż doskonały wynik za ten sam okres poprzedniego roku (51,7 mln CHF), co odpowiada marży EBIT na poziomie 11,3% (rok poprzedni 12,2%) i dlatego jest dobrze w górnej połowie średniookresowego celu, wynoszącego 912%. Zysk Grupy wyniósł 43,8 mln CHF (w poprzednim roku 41,9 mln CHF).

Przyjęcie zamówień w wysokości 498,4 mln CHF wyrównało poziom bardzo dobrego okresu ubiegłego roku (494,2 mln CHF). Sprzedaż netto wzrosła ze znaczącym wzrostem o 12,5% do 477,4 mln CHF (rok ubiegły 424,4 mln CHF). Na poziomie organicznym, tj. skorygowanym o wpływ kursów walutowych i ceny miedzi, wzrost sprzedaży wyniósł 11,4%. Portfel zamówień, który na początku roku był bardzo wysoki, zdołał nawet nieznacznie wzrosnąć, wskaźnik księgi do rachunków wyniósł 1,04 (rok poprzedni 1,16).
W ramach trwającego programu skupu akcji własnych w okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2022 r. odkupiono 498.234 akcji o wartości 40,6 mln CHF. Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 5,7 mln CHF w ciągu pierwszych sześciu miesięcy badanego roku (rok ubiegły 26,2 mln CHF).

Rozbudowa mocy produkcyjnych spowodowana zwiększonym wolumenem, szczególnie w zakładach produkcyjnych w Polsce i Tunezji, doprowadziła do wzrostu liczby pracowników na całym świecie do 4678 (rok poprzedni: 4450), podczas gdy w Szwajcarii pozostała na stabilnym poziomie 1186.

Udało się przeciwdziałać wąskim gardłom dostaw i presji na marże

Wojna na Ukrainie i blokady w Chinach dodatkowo pogorszyły i tak już napiętą sytuację w łańcuchu dostaw i doprowadziły do ​​znacznie większej presji kosztowej po stronie zaopatrzenia. Niemniej jednak, dzięki aktywnemu zarządzaniu łańcuchem dostaw i dużej elastyczności w ramach globalnej sieci produkcyjnej, firmie HUBER+SUHNER udało się zagwarantować swoim klientom bardzo wysoką niezawodność dostaw. Jednocześnie konsekwentne wprowadzanie podwyżek pomogło częściowo złagodzić presję na marże.

Udział w sprzedaży według regionu wyniósł 53% w regionie EMEA (rok poprzedni: 54%), obu Amerykach na poziomie 26% (rok poprzedni: 24%) i APAC na poziomie 21% (rok poprzedni: 22%) . biznesowego punktu widzenia.

Segment branżowy rośnie i utrzymuje wysoką rentowność

W segmencie rynku przemysłowego, technologia testowo-pomiarowa, podsegmenty przemysłowe i energetyczne odnotowały dwucyfrowe stopy wzrostu pod względem przyjmowanych zamówień i przychodów ze sprzedaży netto. Popyt wynikał w szczególności z zapotrzebowania na precyzyjne systemy pomiarowe do rozbudowy sieci komórkowej 5G oraz wyposażenia infrastruktury ładowania w systemy szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Podsegment technologii kosmicznej i obronnej pozostawał w tyle za bardzo wysokimi wartościami z poprzedniego okresu. Ograniczona dostępność surowców i poszczególnych komponentów w całym łańcuchu wartości była odczuwalna w kilku podsegmentach, co uniemożliwiło jeszcze silniejszy rozwój. Przyjęcie zamówień wyniosło 157,6 mln CHF (w poprzednim roku 153,1 mln CHF), sprzedaż netto wyniosła 145,0 mln CHF, czyli o 5,8% więcej niż w roku poprzednim. Zrealizowany EBIT w wysokości 28,7 mln CHF (w poprzednim roku 28,7 mln CHF) odpowiada wysokiej marży EBIT na poziomie 19,8% (w poprzednim roku 21,0%).

Segment komunikacji zwiększa sprzedaż i rentowność

Po bardzo mocnym 2021 roku segment rynku komunikacyjnego rozpoczął bieżący rok referencyjny z silnym i trwałym rozmachem. Utrzymywał się silny popyt na rozszerzenie sieci komórkowych do 5G, szczególnie w Ameryce Północnej. Nieprzerwany wzrost ilości danych w sieciach komunikacyjnych, wywołany rosnącą liczbą urządzeń sieciowych i ciągłym wzrostem usług przesyłania strumieniowego, położył podwaliny pod pozytywną ewolucję inicjatywy wzrostu danych centrów. Współpraca z dostawcami sprzętu telekomunikacyjnego była opóźniona w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Przy 193,1 mln CHF nowe zamówienia nieznacznie przekroczyły mocny okres z poprzedniego roku, podczas gdy sprzedaż netto wzrosła o 18,9% do 197,0 mln CHF. Przy EBIT w wysokości 24,8 mln CHF marża EBIT wzrosła do 12,6% (rok poprzedni 11,9%).

Segment transportowy zwiększa sprzedaż, a rentowność wciąż jest niewystarczająca

Rozwój podsegmentu motoryzacyjnego charakteryzował się rosnącym znaczeniem elektromobilności w obszarze pojazdów użytkowych, co doprowadziło do znacznego wzrostu sprzedaży. Zgodnie z oczekiwaniami, nowa inicjatywa rozwojowa ADAS (zaawansowany system wspomagania kierowcy) nie wniosła jeszcze znaczącego wkładu w sprzedaż. Uruchomienie seryjnej produkcji zdalnych anten radarowych zakończyło się sukcesem w pierwszej połowie. Na wynik analizowanego okresu zaważyły ​​duże inwestycje wstępne w związku z wciąż niskimi wolumenami.

W podsegmencie kolei, z wyjątkiem Chin, po kryzysie związanym z pandemią ponownie można było zaobserwować zwiększone wykorzystanie infrastruktury transportu publicznego. Jednak powrót do poprzednich zachowań związanych z mobilnością nie spowodował znaczącego wzrostu aktywności w zakresie przyznawania nowych projektów dotyczących taboru kolejowego, szczególnie w Azji. Z drugiej strony trend korzystania z komunikacji mobilnej w pociągach jest nie do powstrzymania. Firma zajmuje się tym obiecującym rozwojem na rynku kolejowym, oferując dostosowane do potrzeb rozwiązania komunikacyjne z zakresu różnych technologii w ramach nowej inicjatywy rozwojowej Rail Communications.

W segmencie transportu zamówienia napływające wyniosły 147,7 mln CHF (1,3%), a sprzedaż netto wzrosła o 11,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego do 135,4 mln CHF. Przy EBIT na poziomie 4,7 mln CHF (w poprzednim roku 7,8 mln CHF) i marży EBIT na poziomie 3,4% (w poprzednim roku 6,4%) nie osiągnięto jeszcze docelowej poprawy rentowności .

Wyjście z działalności rosyjskiej odzwierciedlone w wynikach półrocznych

Firma HUBER+SUHNER zaprzestała wszelkich działań związanych z Rosją wkrótce po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Oznacza to, że firma straci około 2,5% zeszłorocznej sprzedaży. Około trzy czwarte poprzedniej działalności w Rosji dotyczyło rynku kolejowego w segmencie transportowym. W bieżących danych półrocznych portfel zamówień został skorygowany o zamówienia z Rosji w wysokości 4,9 mln CHF i utworzono rezerwy na wyjście z działalności w Rosji i na zaległe płatności związane z działalnością przed 24 lutego 2022 r.

perspektywy

Pierwsza połowa roku podatkowego 2022 charakteryzowała się z jednej strony silnym popytem na wielu rynkach docelowych HUBER+SUHNER, a z drugiej strony znaczącymi negatywnymi czynnikami, takimi jak blokady w Chinach, wąskie gardła w „duszeniu logistycznym i materiałowym oraz rosnąca inflacja stawki spowolniły jeszcze silniejszy rozwój.

Atrakcyjność rynków docelowych i możliwości rozwoju w zastosowaniach takich jak 5G, centra danych, elektromobilność, autonomiczna jazda, technologie kosmiczne i obronne pozostają doskonałe. Są one niwelowane przez wymienione czynniki i możliwy niedobór energii, co utrudnia wszelkie prognozy na resztę roku. Jednak wciąż wysoki portfel zamówień wspiera zaufanie na nadchodzące miesiące. Zakładając, że obecne wyzwania i siła franka szwajcarskiego nie ulegną pogorszeniu, HUBER+SUHNER oczekuje obecnie wzrostu sprzedaży na poziomie około 68% oraz marży zysku operacyjnego na poziomie od 10 do 12% w całym roku.

Ta informacja prasowa jest również dostępna pod adresem https://www.hubersuhner.com/de/unternehmen/medien/news

Raport półroczny 2022 (angielski) online interaktywny https://reports.hubersuhner.com/2022/hyr

Raport półroczny 2022 (angielski) w PDF połączyć

List do akcjonariuszy I półrocze 2022 w PDF połączyć

Wszystkie publikacje i definicje alternatywnych wskaźników wydajności są dostępne na https://www.hubersuhner.com/de/company/investors/publications

Pierce Caldwell

„Guru kulinarny. Typowy ewangelista alkoholu. Ekspert muzyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.