DGAP-News: Doroczne Walne Zgromadzenie Commerzbanku zatwierdza wszystkie punkty porządku obrad

DGAP-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Tag(s): Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Commerzbanku zatwierdza wszystkie punkty porządku obrad

11.05.2022 / 16:09
Za treść zawiadomienia odpowiada wydawca/wydawca.

– Quitus dla Zarządu i Rady Nadzorczej – Zatwierdzone zmiany w systemie wynagrodzeń

– uchwalone zmiany statutu mające na celu skrócenie kadencji członków rady nadzorczej,

– Manfred Knof: „Pozostajemy optymistycznie nastawieni do banku w tym roku”.

Na dorocznym walnym zgromadzeniu Commerzbanku, które ponownie odbyło się wirtualnie dzięki Coronie, Manfred Knof, dyrektor generalny Commerzbanku, ocenił rok obrotowy 2021 i postęp we wdrażaniu strategii 2024: „W pierwszym roku transformacji zrealizowaliśmy to, co obiecaliśmy . Poszło jeszcze lepiej niż oczekiwano – zwłaszcza w kontaktach z klientami. To pokazuje, że nasza strategia jest skuteczna nawet w czasach globalnej pandemii. »

Odnośnie perspektyw, Knof powiedział: „Pozostajemy optymistycznie nastawieni do banku na ten rok i widzimy dobre szanse na dalszą poprawę naszych wyników. Dobrze rozpoczęliśmy nowy rok podatkowy. Utrzymujemy nasze cele na 2022 rok. Utrzymujemy kurs iz koncentracją patrzymy w przyszłość. Bo jest jeszcze wiele do zrobienia, aby osiągnąć cele naszej Strategii 2024 i sprawić, by Commerzbank był trwale silnym bankiem.

Po dyskusji akcjonariusze zatwierdzili wszystkie punkty porządku obrad na dziś, środę. Najważniejsze wyniki głosowania w skrócie:

Absolutorium (Top 2 i Top 3)
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostali uniewinnieni większością odpowiednio 99,36% i 85,27%.

Wybór audytora (top 4)
Walne Zgromadzenie wybrało firmę audytorską KPMG z 99,71% na audytora na rok obrotowy 2022. Zainicjowana w ubiegłym roku zmiana audytora dobiegła końca.

Zatwierdzenie raportu wynagrodzeń (Top 5)
Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie o wynagrodzeniach za ubiegły rok obrotowy większością
59,85%. „Poważnie traktujemy krytykę naszego raportu o odszkodowaniach i będziemy wprowadzać dalsze ulepszenia” – powiedział Helmut Gottschalk, przewodniczący rady nadzorczej Commerzbanku. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało po raz pierwszy przedłożone do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Zmiany w systemie wynagrodzeń dla członków Zarządu (temat 6)
Walne Zgromadzenie zatwierdziło korekty systemu wynagrodzeń członków Zarządu na poziomie 84,60%. Nowy system zmniejsza złożoność, zwiększa przejrzystość i przejrzystość oraz wzmacnia koncepcję wydajności. W celu lepszego uwzględnienia powiązania ze spółką i zrównoważonego rozwoju biznesu wprowadzone zostaną również wytyczne dotyczące akcjonariatu dla Zarządu oraz zwiększona zostanie część wynagrodzenia zmiennego w akcjach.

Zmiany statutu dotyczące wynagrodzenia Rady Nadzorczej (pkt 7)
Zmiany statutu dotyczące wynagrodzenia Rady Nadzorczej zostały również zatwierdzone w 99,20%. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest więc ustandaryzowane w zakresie wynagrodzenia za pracę komitetów.

Skrócenie kadencji rad nadzorczych (top 8)
Jednocześnie Walne Zgromadzenie utorowało drogę do skrócenia kadencji członków Rady Nadzorczej z pięciu do czterech lat większością 99,50%. Ponadto Walne Zgromadzenie będzie mogło teraz wyznaczyć jeszcze krótszą kadencję przy wyborze przedstawicieli akcjonariuszy.

Więcej informacji na temat tegorocznego Walnego Zgromadzenia znajduje się na naszej stronie internetowej.

*****

kontakt prasowy
Erik Nebel +49 69 136-44986
Maurice Farrouh +49 69 136-21947

*****

O Commerzbanku
Commerzbank jest wiodącym bankiem dla MŚP i silnym partnerem dla około 28 000 grup klientów korporacyjnych oraz około 11 milionów klientów indywidualnych i biznesowych w Niemczech. Bank oferuje kompleksowe portfolio usług finansowych w dwóch obszarach działalności – klientów indywidualnych oraz małych firm i przedsiębiorstw. Commerzbank zarządza około 30% niemieckim handlem zagranicznym i jest reprezentowany na arenie międzynarodowej w prawie 40 krajach w obszarze działalności korporacyjnej. Bank koncentruje się na niemieckich firmach średniej wielkości, dużych korporacjach i klientach instytucjonalnych. W handlu międzynarodowym Commerzbank wspiera klientów z powiązaniami biznesowymi z Niemcami oraz firmy z wybranych sektorów wzrostu. W ramach integracji Comdirect klienci indywidualni i biznesowi korzystają z usług jednego z najnowocześniejszych niemieckich banków internetowych w ramach osobistego doradztwa na miejscu. Polska spółka zależna mBank SA jest innowacyjnym bankiem cyfrowym i obsługuje około 5,5 miliona klientów indywidualnych i korporacyjnych głównie w Polsce, a także w Czechach i na Słowacji. W 2021 r. Commerzbank osiągnął dochód brutto w wysokości około 8,5 miliarda euro, zatrudniając około 46 500 pracowników.

Ostrzeżenie
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Są to stwierdzenia, które nie opisują faktów z przeszłości. Stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczą między innymi oczekiwanego przyszłego rozwoju działalności Commerzbanku, oczekiwanych efektywności i synergii, oczekiwanych perspektyw rozwoju i innych możliwości zwiększenia wartości Commerzbanku, a także oczekiwanych przyszłych wyników finansowych, kosztów restrukturyzacji i innych rozwój sytuacji finansowej i informacje. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na bieżących planach, oczekiwaniach, szacunkach i prognozach Rady Dyrektorów. Zależą one od szeregu założeń i podlegają znanemu i nieznanemu ryzyku, niepewności i innym czynnikom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki lub zmiany będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach. Czynniki te obejmują stan rynków finansowych w Niemczech, Europie, Stanach Zjednoczonych i innych regionach, w których Commerzbank generuje znaczną część swoich dochodów i posiada znaczną część swoich aktywów, zmiany cen aktywów oraz ewolucję rynku zmienności, w szczególności ze względu na utrzymywanie się europejskiego kryzysu zadłużenia, potencjalną niewypłacalność kredytobiorców lub kontrahentów handlowych, realizację strategicznych inicjatyw mających na celu poprawę modelu ekonomicznego, wiarygodność polityki, procesów i metod zarządzania ryzykiem, ryzyka wynikające z zmiany regulacyjne i inne ryzyka. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są zatem aktualne dopiero w dniu ich złożenia. Commerzbank nie zobowiązuje się do aktualizacji ani zmiany jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie w celu odzwierciedlenia wydarzeń lub okoliczności po dacie tego komunikatu.

05.11.2022 Publikacja Wiadomości Korporacyjnych/Wiadomości Finansowych nadawanych przez DGAP – serwis EQS Group AG.
Za treść zawiadomienia odpowiada wydawca/wydawca.

Usługi dystrybucyjne DGAP obejmują raporty statutowe, wiadomości instytucjonalne/finansowe oraz komunikaty prasowe.
Archiwum mediów na http://www.dgap.de

Howell Nelson

„Typowy komunikator. Irytująco skromny fan Twittera. Miłośnik zombie. Subtelnie czarujący fanatyk sieci. Gracz. Profesjonalny entuzjasta piwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.