W razie potrzeby kraje UE chcą wprowadzić globalny minimalny podatek bez Węgier

Zastrzeżenie
Rynki Inside Media GmbH
Wilhelm-Leuschner-Platz 12
04107 Lipsk

(dalej „MIM”)

1. Ogólne

Informacje na portalu BörsenNEWS.de i powiązanych stronach internetowych są przeznaczone wyłącznie dla osób, które mają stałe miejsce zamieszkania/siedzibę w Republice Federalnej Niemiec. Nie są przeznaczone dla odbiorców w innych jurysdykcjach, w szczególności obywateli USA, obywateli Wielkiej Brytanii lub Kanady.

Informacje nie mogą być przekazywane, bezpośrednio lub pośrednio, importowane do ani rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie lub do jakiegokolwiek innego rezydenta Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Są one przeznaczone do dystrybucji w Wielkiej Brytanii wyłącznie osobom, które są osobami wykwalifikowanymi lub zwolnionymi w rozumieniu ustawy o usługach finansowych z 1986 r. lub wszelkich zamówień złożonych na jej podstawie, lub osobom objętym sekcją 11(3) ustawy o usługach finansowych z 1986 r. (Inwestycja). Ogłoszenia – Zwolnienia) lub 1996 r. zgodnie z obowiązującym obecnie.

2. Informacje na BörsenNEWS.de

Dane, powiadomienia i inne informacje zawarte na portalu BörsenNEWS.de służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszystkie informacje i dane pochodzą ze źródeł uważanych w momencie pisania za wiarygodne. Nie ponosi się odpowiedzialności ani gwarancji za aktualność, poprawność, aktualność i kompletność udostępnionych informacji, jak również za straty finansowe, w sposób wyraźny ani dorozumiany. Nabycie papierów wartościowych wiąże się z ryzykiem, które może skutkować całkowitą utratą zainwestowanego kapitału. Informacje publikowane na stronie BörsenNEWS.de nie zastępują fachowych porad inwestycyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Od emitentów można zażądać odpowiednich informacji, takich jak na przykład, ale nie wyłącznie, prospekty dotyczące papierów wartościowych i prospekty dotyczące emisji wymienionych produktów finansowych. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działań podjętych na podstawie informacji zawartych na tej stronie lub na którejkolwiek z następnych stron jest wyłączona.

Informacje o cenach na BörsenNEWS.de są wyświetlane z różnym opóźnieniem w zależności od przepisów wybranej giełdy. Wszystkie informacje o kursie mogą ulec zmianie, roszczenia przeciwko wydawcy lub właścicielowi praw autorskich są wykluczone. Dostawca danych Dow Jones odnosi się również do własnych „Warunków i warunków” na następującej stronie: Warunki korzystania z indeksów Dow Jones.

MIM oferuje autorom – takim jak wydawcy, komentatorzy gości, agencje i firmy – możliwość zamieszczania komentarzy, analiz, wiadomości i ogłoszeń firmowych na BörsenNEWS.de. Firma MIM nie ponosi odpowiedzialności ani gwarancji za tę zawartość. Dotyczy to w szczególności niekompletnych lub błędnie odtworzonych raportów, błędnych informacji cenowych oraz błędów redakcyjnych. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem opublikowanych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone.

Wyrażone artykuły i opinie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, ani nie powinny być interpretowane jako zapewnienie ruchów cen. Informacje i symulacje dotyczące historycznych wyników oraz prognozy przyszłych wyników prezentowanych produktów finansowych/wskaźników finansowych nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Ze swej natury stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Różne znane i nieznane rodzaje ryzyka, niepewności i inne czynniki mogą oznaczać, że rzeczywiste przyszłe wyniki, sytuacja finansowa, rozwój lub wyniki firmy znacznie różnią się od opublikowanych szacunków. MIM nie zobowiązuje się do aktualizowania tych wypowiedzi prognozujących i dostosowywania ich do przyszłych wydarzeń lub zmian.

MIM nie ma wpływu na publikowane treści i nie ma wiedzy o treści i przedmiocie wpisów przed ich publikacją. Treści oznaczone imiennie są publikowane niezależnie przez autorów, takich jak komentatorzy gości, agencje informacyjne i firmy. W związku z tym o treści wpłat nie mogą decydować interesy inwestycyjne MIM i/lub jej pracowników lub organizacji. Komentatorzy gościnni, agencje informacyjne, firmy nie są częścią redakcji MIM. Twoje opinie niekoniecznie odzwierciedlają opinie i poglądy firmy MIM i jej pracowników.

Wiadomości z dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH są oznaczone na BörsenNEWS.de identyfikatorem „dpa-AFX”. Obowiązują następujące uwagi dotyczące praw autorskich i odpowiedzialności: „Prawa autorskie dpa-AFX. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie, ponowne publikowanie lub trwałe przechowywanie bez wyraźnej uprzedniej zgody dpa-AFX jest niedozwolone. Poniższe dodatkowe zastrzeżenie ma zastosowanie do informacji opatrzonych identyfikatorem „dpa-AFX”: z zachowaniem dziennikarskiej dbałości. Zasada sześciu oczu (utwórz, weryfikuj, dalej zatwierdzaj) jest regularnie stosowana podczas tworzenia raportów. Każdy redaktor naczelny dpa-AFX podpisuje wewnętrzny kodeks postępowania, który określa szczegółowe zasady dpa-AFX dotyczące zachowania niezależności dziennikarskiej i przestrzegania zasad, które dpa-AFX może indywidualnie zweryfikować przez audyt zewnętrzny. Raporty dotyczące rekomendacji inwestycyjnych/analiz finansowych osób trzecich jedynie je podsumowują lub powielają we fragmentach. Raporty nie stanowią jednak porady inwestycyjnej ani rekomendacji inwestycyjnej, ani oferty ani zaproszenia do zawarcia określonych transakcji finansowych, ani nie zastępują indywidualnego doradztwa inwestorskiego i inwestycyjnego. W związku z tym wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody (w szczególności straty finansowe), które mogą powstać podczas korzystania z raportów do własnej decyzji inwestycyjnej. dpa-AFX nie ma wpływu na treść samej analizy finansowej/rekomendacji inwestycyjnych, wyłączną odpowiedzialność za to ponosi firma, której zlecono przygotowanie. Informacje na temat wszelkich istniejących interesów lub konfliktów interesów związanych z instrumentami finansowymi, do których odnoszą się raporty dpa-AFX, są publikowane na następującej stronie internetowej: http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_obligation.html.

3. Prawa autorskie

Architektura techniczna, struktura, projekt i treść strony internetowej BörsenNEWS.de są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane ani powielane w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody, nawet w częściach. Firma MIM dokłada wszelkich starań, aby szanować prawa autorskie do wykorzystywanych obrazów, grafik, sekwencji dźwiękowych i wideo oraz tekstów. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe wymienione przez MIM na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela.

Opublikowane komentarze, analizy, wiadomości i ogłoszenia firmowe są przeznaczone wyłącznie dla czytelników www.BörsenNEWS.de i subskrybentów powiązanej listy dystrybucyjnej e-mail. Prawa autorskie do poszczególnych artykułów należą do danego autora. Przedruk i/lub dystrybucja komercyjna w całości lub w części jest niedozwolona i wymaga zgody odpowiedniego autora. Umieszczanie w komercyjnych bazach danych jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą wydawców.

4. Odpowiedzialność za link

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („hiperłącza”), które są poza obszarem odpowiedzialności MIM, odpowiedzialność powstałaby tylko wtedy, gdyby MIM znał treść i gdyby było to technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec wykorzystywania treści o charakterze bezprawnym.

Firma MIM nie ma wpływu na obecny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których prowadzą linki/podlinkowane, i wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki/podlinkowane, które zostały zmienione po utworzeniu linków. Wyłączną odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tych informacji, ponosi dostawca strony, do której następuje odesłanie, a nie za osobę, która jedynie odwołuje się do danej publikacji za pośrednictwem spinki do mankietów.

5. Warunki użytkowania

Wyraźnie odwołujemy się do szczegółowych Warunków korzystania z Markets Inside Media GmbH: Warunki korzystania.

6. Poufność

Wyraźnie odwołujemy się do szczegółowego oświadczenia o ochronie danych Markets Inside Media GmbH: oświadczenie o ochronie danych.

7. Ważność zastrzeżenia

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi część witryny internetowej, z której dokonano odniesienia do tej strony. Jeżeli poszczególne części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają już lub nie w pełni odpowiadają obowiązującej sytuacji prawnej, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem ich treści i ważności.

Pierce Caldwell

„Guru kulinarny. Typowy ewangelista alkoholu. Ekspert muzyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.